Kvalitetskaffe og personlig service

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

For DanKaf A/S (cvr.nr. 39 86 54 67)

1. Generelt
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for DanKaf A/S er gældende for ethvert salg fra DanKaf A/S, medmindre der foreligger anden udtrykkelig skriftlig aftale.

Eventuelle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers dokumenter, er ikke bindende for DanKaf A/S, medmindre DanKaf A/S skriftligt har accepteret disse betingelser eller vilkår. Nærværende betingelser har i givet fald forrang for købers betingelser.

2. Tilbud, ordre og accept
En ordre/bestilling er først bindende for DanKaf A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Såfremt køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal køber straks skriftligt reklamere herover.

3. Priser
Alle priser er excl. moms. 

Alle angivelser af priser i prislister mv. er alene vejledende.

DanKaf A/S er berettiget til uden varsel at ændre priserne på sine produkter, herunder som følge af ændringer i offentlige afgifter, kursændringer og andre forhold der ikke kan tilregnes DanKaf A/S.

Ændres leverancens art eller forøges DanKaf A/S omkostninger på anden måde, forårsag­et af købers forhold, tages der forbehold om regulering af den aftalte pris.

4. Gebyrer
Ved ordrer/bestillinger af varer med en samlet værdi mindre end et nærmere fastsat beløb tillægges fakturaen et ekspeditions- og fragtgebyr.

5. Betalingsbetingelser
Betaling skal finde sted til den i fakturaen anviste betalingsdato. Standard betalingsbetingelsen er 8 dage efter fakturadatoen.

Sker betaling ikke til forfaldstid, jfr. ovenfor, forrentes det skyldige beløb med 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil det skyldige beløb er krediteret DanKaf A/S’ konto.

DanKaf A/S er berettiget til at kræve betaling foretaget på en bestemt måde.

Køber er uberettiget til, uden DanKaf A/S’ forudgående godkendelse, at tilbageholde betalinger eller foretage modregning, eksempelvis under henvisning til mangler ved tidligere leverancer.

6.   Ejendomsforbehold
DanKaf A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil fuld betaling, herunder af eventuelle renter mv., har fundet sted.

7. Levering
Alle produkter fra DanKaf A/S leveres ex works (Incoterms: EXW), DanKaf A/S, med mindre anden skriftlig aftale indgås.

8. Leveringstid og forsinkelser
Leveringstidspunktet fastsættes i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Enhver af DanKaf A/S opgivet leveringstid er kun vejledende og er ikke bindende for DanKaf A/S.

Ved en eventuel forsinkelse af en del af den bestilte leverance, er DanKaf A/S berettiget til at efterlevere den resterende del af leverancen inden 14 dage.

En eventuelt forsinket levering berettiger ikke køber til annullering af ordren eller krav om nogen form for erstatning.

Dog er køber, ved en eventuel forsinkelse, som kan tilskrives DanKaf A/S’ forhold, og som ikke kan tilskrives force majeure eller lignende, og som overskrider 30 arbejdsdage, berettiget til skriftligt at give DanKaf A/S en endelig frist på ikke under 10 arbejdsdage til levering. Såfremt levering ikke finder sted indenfor den af køber fastsatte frist, er køber berettiget til at hæve købet. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end hæve beføjelsen gældende og kan eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art.

9. Reklamation
Køber har pligt til straks at kontrollere produktet ved dets modtagelse med henblik på at kontrollere eventuelle mangler, uoverensstemmelser eller lignende.

Køber skal inden for en periode på 14 dage efter at have modtaget produktet, skriftligt overfor DanKaf A/S gøre opmærksom på eventuelle mangler eller uoverensstemmelser.

Køber er i alle tilfælde af mangler forpligtet til at reklamere overfor DanKaf A/S straks efter, at manglen er konstateret eller burde være konstateret.

Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved produktet, som køber har eller burde have opdaget, såfremt reklamation ikke sker i henhold til ovenstående.

10. Mangler
Er et leveret produkt mangelfuldt, har DanKaf A/S ret til at foretage vederlagsfri omlevering af det mangelfulde produkt. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, og købers misligholdelsesbeføjelser er i enhver henseende begrænset i overensstemmelse med det foranstående.

DanKaf A/S’ ansvar for mang­ler er under alle omstændigheder betin­get af, at køber beviser, at det leverede produkt er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at produktet er opbevaret, håndteret og anvendt korrekt. DanKaf A/S er således ikke ansvarlig for fejl ved produktet, som skyldes forkert opbevaring, håndtering eller anvendelse af produktet efter købers overtagelse af produktet.

Leverer DanKaf A/S ved en fejl kun en del af den bestilte leverance, anses dette ikke som en mangel. DanKaf A/S er i sådanne tilfælde berettiget til at efter levere den resterende del af leverancen inden 14 dage.

11. Ansvarsbegrænsning
Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end de, der udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

DanKaf A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab.

DanKaf A/S’ ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

12. Produktansvar
DanKaf A/S’ produktansvar fraskrives i videst mulige omfang i forhold til den til enhver tid gældende retstilstand, og DanKaf A/S kan således kun pålægges produktansvar, hvor gældende præceptiv lovgivning positivt tilsiger dette.

DanKaf A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab.

Under forudsætning af, at præceptiv lovgivning positivt pålægger ansvar, er DanKaf A/S alene ansvarlig for skade, såfremt det bevises, at skaden skyldes en defekt, DanKaf A/S er ansvarlig for, og denne defekt er årsag til den indtrådte skade. Køber eller skadelidte har bevisbyrden herfor.

DanKaf A/S er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning.

DanKaf A/S er ligeledes ikke ansvarlig, hvis defekten i produktet skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlige myndighed, eller at det på grund af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten, eller defekten er en kendt, men uundgåelig defekt/fare ved produktet.

DanKaf A/S er endvidere ikke ansvarlig for skader opstået som følge af købers eller senere leds forkerte anvendelse af eller instruktion om anvendelse af produktet, (jf. den ved produktet vedlagte dokumentation) eller forkerte oplysninger om produktet.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved et eventuelt forum, og herunder lade sagen behandle efter de samme retsregler, som behandler en eventuel produktansvarssag mod DanKaf A/S.

I det omfang DanKaf A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af det solgte produkt, herunder videresalg, er køber pligtig at friholde DanKaf A/S i overensstemmelse med det foranstående.

Et eventuelt erstatningskrav for produktskade forældes 3 år efter den dag, da skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden, defekten og vedkommende producents navn og opholdssted.

13. Force majeure og lignende
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for DanKaf A/S, såfremt de forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: krig, terror, brand, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og eller importforbud, manglende/mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, købers ændring af ordren, mangel på arbejdskraft, sygdom, mangel på brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor DanKaf A/S’ kontrol og som er egnet til at forsinke eller forhindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlerti­digt ved en eller flere af de ovennævnte omstændighe­der, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændig­hederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.  Såfremt leveringshindrin­gen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger skal såvel DanKaf A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen uden at dette skal anses for mislighol­delse.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret og efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Voldgiftssagen skal foregå i København og med anvendelse af det danske sprog.

Højbjerg, 1. november 2018