Generelle salgs- og leveringsbetingelser

For DanKaf A/S (CVR 56312412)

1. Generelt
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for DanKaf A/S er gældende for ethvert salg fra DanKaf A/S, medmindre der foreligger anden udtrykkelig skriftlig aftale.

Eventuelle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers dokumenter, er ikke bindende for DanKaf A/S, medmindre DanKaf A/S skriftligt har accepteret disse betingelser eller vilkår. Nærværende betingelser har i givet fald forrang for købers betingelser.

2. Tilbud, ordre og accept
En ordre/bestilling er først bindende for DanKaf A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Såfremt køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal køber straks skriftligt reklamere herover.

3. Priser
Alle priser er ekskl. moms. 

Alle angivelser af priser i prislister mv. er alene vejledende.

DanKaf A/S er berettiget til uden varsel at ændre priserne på sine produkter og serviceydelser, herunder som følge af ændringer i offentlige afgifter, kursændringer og andre forhold der ikke kan tilregnes DanKaf A/S.

Ændres leverancens art eller forøges DanKaf A/S’ omkostninger på anden måde, forårsag­et af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den aftalte pris.

4. Gebyrer
Ved ordrer/bestillinger af varer med en samlet værdi mindre end et nærmere fastsat beløb tillægges fakturaen et ekspeditions- og fragtgebyr.

5. Betalingsbetingelser
Betaling skal finde sted til den i fakturaen anviste betalingsdato. Standard betalingsbetingelsen er 8 dage efter fakturadatoen.

Sker betaling ikke til forfaldstid, jf. ovenfor, forrentes det skyldige beløb med 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdagen og indtil det skyldige beløb er krediteret DanKaf A/S’ konto.

DanKaf A/S er berettiget til at kræve betaling foretaget på en bestemt måde.

Køber er uberettiget til, uden DanKaf A/S’ forudgående godkendelse, at tilbageholde betalinger eller foretage modregning, eksempelvis under henvisning til mangler ved tidligere leverancer.

6.   Ejendomsforbehold
DanKaf A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling, herunder af eventuelle renter mv., har fundet sted.

7. Levering
Alle produkter fra DanKaf A/S leveres ex works (Incoterms: EXW), DanKaf A/S, med mindre anden skriftlig aftale indgås.

8. Leveringstid og forsinkelser
Leveringstidspunktet fastsættes i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Enhver af DanKaf A/S opgivet leveringstid er kun vejledende og er ikke bindende for DanKaf A/S.

Ved en eventuel forsinkelse af en del af den bestilte leverance/ydelse er DanKaf A/S berettiget til at efterlevere den resterende del af leverancen inden 14 dage.

En eventuelt forsinket levering berettiger ikke køber til annullering af ordren/aftalen eller krav om nogen form for erstatning.

Dog er køber, ved en eventuel forsinkelse, som kan tilskrives DanKaf A/S’ forhold, og som ikke kan tilskrives force majeure eller lignende, og som overskrider 30 arbejdsdage, berettiget til skriftligt at give DanKaf A/S en endelig frist på ikke under 10 arbejdsdage til levering. Såfremt levering ikke finder sted indenfor den af køber fastsatte frist, er køber berettiget til at hæve købet. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end hævebeføjelsen gældende og kan eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art.

9. Reklamation
Køber har pligt til straks at kontrollere produktet/ydelsen ved dets modtagelse med henblik på at kontrollere eventuelle mangler, uoverensstemmelser eller lignende.

Køber skal inden for en periode på 14 dage efter at have modtaget produktet/ydelsen skriftligt overfor DanKaf A/S gøre opmærksom på eventuelle mangler eller uoverensstemmelser.

Køber er i alle tilfælde af mangler forpligtet til at reklamere overfor DanKaf A/S straks efter, at manglen er konstateret eller burde være konstateret.

Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved produktet/ydelsen, som køber har eller burde have opdaget, såfremt reklamation ikke sker i henhold til ovenstående.

10. Mangler
Er et leveret produkt/ydelse mangelfuldt, har DanKaf A/S ret til at foretage vederlagsfri omlevering af det mangelfulde produkt/ydelse. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen/aftalen, og købers misligholdelsesbeføjelser er i enhver henseende begrænset i overensstemmelse med det foranstående.

DanKaf A/S’ ansvar for mang­ler er under alle omstændigheder betin­get af, at køber beviser, at det leverede produkt/ydelse er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at produktet er opbevaret, håndteret og anvendt korrekt. DanKaf A/S er således ikke ansvarlig for fejl ved produktet, som skyldes forkert opbevaring, håndtering eller anvendelse af produktet efter købers overtagelse af produktet.

Leverer DanKaf A/S ved en fejl kun en del af den bestilte leverance, anses dette ikke som en mangel. DanKaf A/S er i sådanne tilfælde berettiget til at efter-levere den resterende del af leverancen inden 14 dage.

11. Ansvarsbegrænsning
Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end de, der udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

DanKaf A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab.

DanKaf A/S’ ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

12. Produktansvar
DanKaf A/S’ produktansvar fraskrives i videst mulige omfang i forhold til den til enhver tid gældende retstilstand, og DanKaf A/S kan således kun pålægges produktansvar, hvor gældende præceptiv lov givning positivt tilsiger dette.

DanKaf A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab.

Under forudsætning af, at præceptiv lovgivning positivt pålægger DanKaf A/S ansvar, er DanKaf A/S alene ansvarlig for skade, såfremt det bevises, at skaden skyldes en defekt, DanKaf A/S er ansvarlig for, og denne defekt er årsag til den indtrådte skade. Køber eller skadelidte har bevisbyrden herfor.

DanKaf A/S er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning.

DanKaf A/S er ligeledes ikke ansvarlig, hvis defekten i produktet skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlig myndighed, eller at det på grund af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten, eller defekten er en kendt, men uundgåelig defekt/fare ved produktet.

DanKaf A/S er endvidere ikke ansvarlig for skader opstået som følge af købers eller senere leds forkerte anvendelse af eller instruktion om anvendelse af produktet (jf. den ved produktet vedlagte dokumentation) eller forkerte oplysninger om produktet.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved et eventuelt forum, og herunder lade sagen behandle efter de samme retsregler, som behandler en eventuel produktansvarssag mod DanKaf A/S.

I det omfang DanKaf A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af det solgte produkt, herunder videresalg, er køber pligtig at friholde DanKaf A/S i overensstemmelse med det foranstående.

Et eventuelt erstatningskrav for produktskade forældes 3 år efter den dag, da skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden, defekten og vedkommende producents navn og opholdssted.

13. Force majeure og lignende
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for DanKaf A/S, såfremt de forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: krig, terror, brand, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/ eller importforbud, manglende/mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, købers ændring af ordren, mangel på arbejdskraft, sygdom, mangel på brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor DanKaf A/S’ kontrol, og som er egnet til at forsinke eller forhindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlerti­digt ved en eller flere af de ovennævnte omstændighe­der, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændig­hederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.  Såfremt leveringshindrin­gen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel DanKaf A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for mislighol­delse.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret og efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Voldgiftssagen skal foregå i København og med anvendelse af det danske sprog.

15. Serviceaftaler
For serviceaftaler/ydelser gælder yderligere følgende:

15.1 Tilkald
Tilkald skal bestilles hos DanKaf A/S på telefon 77 41 30 00.

Telefonen er åben hverdage mellem klokken 8.00 og 16.00, fredag dog kun til klokken 15.30.

Servicebesøg tilstræbes udført inden for 16 arbejdstimer med mindre andet skriftligt er aftalt. Servicebesøget udføres indenfor normal arbejdstid som er hverdage mellem klokken 8.00 og 16.00, fredag dog kun til klokken 15.30.

15.2 Hvad dækker aftalen
Serviceaftalen dækker et årligt serviceeftersyn af fuldautomatiske espressomaskiner i henhold til producentens forskrifter.

Frit tilkald og afhjælpning af driftsstop/funktionsfejl på automaten indenfor 16 arbejdstimer, indenfor normal arbejdstid.

Arbejdsløn og kørsel ved udførelse af ovenstående.

15.3 Hvad dækker aftalen ikke
Reservedele nødvendige for udbedring af fejl (med mindre andet skriftligt er aftalt).

Kalkfilterskift (med mindre andet skriftligt er aftalt).

Fejl, der skyldes følgende:

  • Defekt el- eller vandtilførsel eller afløb og lignende.
  • Ukyndig betjening af automaten.
  • Mangelfuld løbende rengøring, afkalkning og vedligehold af automaten.
  • Fremmedlegemer i eventuelle betalingssystemer i automaten.
  • Hærværk og brand og lignende.
  • Ændringer i automatens programopsætning foretaget af kunden selv.
  • Ikke-aftalte fysiske flytninger af automaten.

Reparationer og service på koldtvandsunits monteret i automaten med mindre andet skriftligt er aftalt.

Service på eventuelt tilbehør til automaten (spildbakker, kolber, tragte, og lignende).

Ændringer og justeringer af kopstørrelser og blandingsforhold, samt anden programmering af automaten.

Service udført udenfor normal åbningstid.

15.4 Servicepriser
Den aftalte pris gælder for en 12 måneders periode. DanKaf A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på kundens aftale.

Aftalen faktureres forud månedsvist, gældende fra underskrift af aftalen, med mindre andet skriftligt er aftalt.

15.5 Gebyrer
Ved forgæves kørsel på et tilkald, faktureres kunden særskilt efter medgået tid, til gældende takster.

15.6 Levering
Service udføres på kundens adresse (automatens placering), med mindre andet skriftligt er aftalt.

Undlader kunden at modtage service på det aftalte tidspunkt, har DanKaf A/S ret til at undlade at udføre den pågældende serviceopgave.

DanKaf A/S kan anvende samarbejdspartnere til udførelsen af serviceopgaver.

15.7 Brug af produkter til automaten
Køber er forpligtet til, så længe aftalen er i kraft, kun at bruge sælgers produkter (kaffe, chokolade, og lignende) i automaten.

Bruger køber andre produkter, betragtes det som misligholdelse fra købers side.

15.8 Overdragelse af aftalen
DanKaf A/S er berettiget til at overdrage aftalen til tredjemand, uden kundens forudgående samtykke.

Kunden kan ikke overdrage aftalen til tredjepart, uden Sælgers skriftlige accept heraf.

15.9 Ikrafttræden
Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og løber herefter i 12 måneder, med mindre andet skriftligt er aftalt.

15.10 Opsigelse
Aftalen kan opsiges skriftligt senest en måned før aftalens udløb, med mindre andet skriftligt er aftalt. Opsiges en aftale ikke, forlænges den automatisk med 12 måneder ad gangen.

I tilfælde af købers misligholdelse, kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning af sælger.

Aftalen ophører automatisk når automaten er 8 år gammel.

16. Maskinleje- og låneaftaler
For maskinleje- og låneaftaler gælder yderligere følgende:

16.1 Hvad dækker aftalen
DanKaf A/S giver som udlejer brugsretten til automaten (aktivet) til lejer.

Lejer er forpligtet til at indgå en serviceaftale på automaten med udlejer for at sikre at automaten holdes i god, driftssikker stand.

16.2 Vedligeholdelse
Lejer er forpligtet til at holde det lejede aktiv i god og brugbar stand i lejeperioden, og til at foretage sædvanlig vedligeholdelse, rengøring og afkalkning i henhold til producentens anvisninger.

Er der undtagelsesvist ikke indgået en serviceaftale på automaten med DanKaf A/S, er lejer forpligtet til at lade DanKaf A/S foretage eventuelle nødvendige serviceeftersyn og reparationer på automaten. I tilfælde af fejl/driftstop på automaten kontaktes DanKaf A/S som beskrevet i punkt 15.1.

Lejer faktureres særskilt herfor, efter medgået tid, til gældende takster.

16.3 Forsikring
Lejer er forpligtet til at holde det lejede materiel forsikret mod tyveri, lynnedslag, brand, hærværk, el- og vandskade og lignende. Lejer skal på opfordring fra DanKaf A/S fremvise dokumentation herfor.

16.4 Brug af produkter til automaten
Lejer er forpligtet til, så længe aftalen er i kraft, kun at bruge udlejers produkter (kaffe, chokolade, og lignende) i automaten.

Bruger lejer andre produkter, betragtes det som misligholdelse fra lejers side.

16.5 Tilbagelevering
Ved aftalens ophør skal lejer straks tilbagelevere automaten til udlejer i samme stand som den blev modtaget, bortset fra forringelse, som følge af sædvanlig brug og ælde.

Såfremt automaten ikke tilbageleveres i ovennævnte stand, foretages nødvendig rengøring, vedligeholdelse, reparation og anden service af udlejer, for lejers regning.

Demontering og eventuel istandsættelse faktureres særskilt.

16.6 Misligholdelse
Lejer er ansvarlig for skader på automaten, som forvoldes af lejer selv, lejers personale, eller andre som lejer har givet adgang til automaten.

Følgende betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen fra lejers side, og berettiger udlejer til straks at kunne hæve aftalen:

  • Lejer sælger, pantsætter, udlåner, udlejer eller på en hvilken som helst anden måde disponerer over automaten overfor tredjemand.
  • Lejer misligholder sine betalinger, kommer under rekonstruktion eller konkurs, akkord, gældssanering eller en hvilken som helst anden form for kreditorforfølgning.
  • Lejer anvender andre produkter i automaten end nævnt i punkt 16.4.

Ved en ophævelse af aftalen, er DanKaf A/S berettiget til straks at tilbagetage automaten som beskrevet i punkt 16.5.

17. Behandling af persondata
Når der foretages et køb hos DanKaf A/S, har DanKaf A/S brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Registreringen af personoplysninger bliver foretaget med det formål at kunne levere varen til køber/lejer.

Personoplysningerne registreres hos DanKaf A/S og opbevares så længe køber/lejer er kunde. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes oplysningerne i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Alle medarbejdere, der arbejder med håndtering af ordrer hos DanKaf A/S, har adgang til de oplysninger, der registreres om køber/lejer.

DanKaf A/S indsamler ikke personoplysninger, uden at køber/lejer selv har givet disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

DanKaf A/S videregiver købers/lejers personoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med udførelse af aktiviteter på vegne af DanKaf A/S. Dette er eksempelvis i forbindelse med montering og servicering af automater.

I det omfang, der behandles personoplysninger om køber/lejer, har køber/lejer ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til køber.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om køber/lejer, er urigtige eller vildledende, har køber/lejer ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Køber/lejer kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om køber/lejer gøres til genstand for behandling.

Højbjerg, 6. august 2020